DERGİ
06 Ocak 2022 16:27

ŞİRKETLER İÇİN 'EĞİTİM' ŞART!

Geleneksel toplumlardaki ‘insanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışının şirketlere yansıması, ‘çalışanı maddi ve manevi yönden destekle, başarın artsın' şeklinde gelişti. Kurumsal eğitimlerin şirketler için olmazsa olmaz olduğunu, yapılan tüm araştırmalar gözler önüne seriyor. Bizler de Platin okurları için kurumsal eğitimin ‘neden' bir gereklilik olduğunu analiz ettik

ŞİRKETLER İÇİN 'EĞİTİM' ŞART!

Sanayi devriminin günümüz çalışma düzenine olan etkisi, geçtiğimiz iki yüzyıl boyunca görünür şekilde devam etti. Dijital devrimin ayak seslerini duyduğumuz 1990'lardan itibaren ise küreselleşmenin de desteğiyle iş yapış şekillerimiz, eski yıllara nazaran bambaşka bir hâl aldı. 2019 yılının sonlarına doğru tanıştığımız ve hâlâ içinde bulunduğumuz pandemi ise her şeyi yeni baştan düşünmeyi ve planlamayı gerektirdi. Artık inovasyon, girişim, dijitalleşme, e-ticaret gibi kavramlar her şirket için olmazsa olmaz fikir yürütme alanları... Hızlı gelişen ve değişen dünya dinamiklerinde zamanın ruhunu yakalamanın ilk şartlarından biri de bilgiyi artıracak eğitimler oluyor. Son yıllarda uygulama safhasında da yoğun olarak görülen şirket içi eğitim, çalışanların sahip olduğu teorik bilgileri artırırken; uygulamalar vasıtasıyla pratik kazanmalarının da önünü açıyor. Böylelikle makro anlamda işletmelerin verimliliklerinin artması sağlanıyor. Pandeminin tetiklediği dijital dönüşüm süreci kapsamında; işlevlere, seviyelere, coğrafyalara göre derecelendirilen ve özelleştirilebilen çevik öğrenme deneyimleri inşa ediliyor. Bu noktada insan kaynakları yöneticileri, kurumsal eğitim süreçlerinde yetenek açığı bulunan alanlara yönelik ihtiyacı karşılayabilmek için yüksek kaliteli, özelleştirilir içeriklere odaklanıyor. Böylece öğrenme kültürü de deneyim odaklı bir yapıda şekilleniyor.

İŞ GÜCÜNÜ GELİŞTİRMENİN ANAHTARLARI

Bilimsel ve teknolojik alanda meydana gelen hızlı ve köklü değişiklikler, işletmelerin araştırma geliştirme faaliyetlerine daha fazla bütçe ve zaman ayırmaları gerekliliğini ortaya çıkardı. Yeni ekonomik düzen içerisinde işletmeler zamana ayak uydurabilmek ve büyüyebilmek için eğitimli, nitelikli, yeni teknolojileri kullanabilen, karşılaştığı sorunları çözme sürecinde kendi yorumunu katabilen, birlikte çalışmış olduğu kişilerle olumlu iletişim kurabilen, ekip ruhuna ve çalışmasına ayak uydurabilen, entelektüel ve duygusal zekâsını olması gerektiği gibi kullanabilen iş gücüne ihtiyaç duyuyorlar. İşte tam bu noktada şirket içi kurumsal eğitimler ön plana çıkıyor. Verilecek kurumsal eğitim, işverenler için kısa vadede bir maliyet unsuru gibi görünse de bu eğitim sayesinde sağlanacak yararlar, orta ve uzun vadede işletmeler için daha belirleyici olarak öne çıkıyor. Eğitim teknolojilerinde oyunlaştırma, simülasyon ile pratik eğitimleri elektronik ortama aktarma, artırılmış sanal gerçeklik teknolojileri kullanarak eğitimleri destekleme yatırımlarının da hızlandığı dikkat çekiyor.

ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE ŞİRKETLERDE KURUMSAL EĞİTİMLERİ TAKİP EDEN BİRİMLERİN OLUŞTURULMASI, BU KONUDA YAPILAN BİLİMSEL ÇALIŞMALARIN GÖZLE GÖRÜNÜR ORANDA ARTMASI BEKLENİYOR

HER ŞEY MOTİVASYON İÇİN

Günümüzde teknolojik imkânların genişlemesiyle, bu tür eğitim uygulamaları, birçok kurum tarafından beceri kazandırmada temel yaklaşım olarak kabul ediliyor. Kişiyi kuruma, kurumu kişiye tanıtma faaliyeti olarak da tanımlanabilecek bu uygulamalar, çalışanların motivasyonuna doğrudan katkı sunuyor. Böylelikle çalışanlar iş yeri politikalarını, planlarını ve örgütün felsefesini tanıyorlar. Eğitim uygulamalarıyla çalışanlara gösterilecek yakınlık ve ilgi sonucu kurum ile bütünleşme ve aidiyet destekleniyor. Çalışanlar da kendilerinin yetiştirilmesi için özel çaba harcandığına inanıyorlar ve moralleri yükseliyor. Kurumsal eğitim süreçleri kurgulanırken; yapay zeka, makine öğrenmesi, bulut, büyük veri, artırılmış gerçeklik gibi teknolojilerden çok daha fazla yararlanılması bekleniyor.

GELİŞMİŞLİK, EĞİTİMDEN GEÇİYOR

Uluslararası düzeyde çeşitli alanlarda faaliyet gösteren işletmelerde kurumsal eğitime verilen önem, daha çok ülkenin sosyokültürel yapısı, yönetsel kurumları ve işleyişlerine göre farklılıklar arz ediyor. Gelişmiş ülkelerin ekonomi tarihi incelendiğinde, insan gücünün eğitimine verilen önem ve yapılan büyük yatırımların, ekonomik yapının ana kaynağını oluşturduğu açıkça görülüyor. Almanya, Japonya, ABD gibi yüksek ekonomik yapıdaki ülkeler; bugünkü konumlarını bir anlamda bu alana yaptıkları yatırımlara borçlular. Dünyadaki kurumsal eğitim uygulamalarında ülkelerin sosyokültürel yapısı, yönetim birimlerinin işleyişi ve temel eğitim seviyesine göre farlılıklar görülüyor. Eğitime büyük kaynak aktaran ülkeler, kurumsal eğitim etkinliklerinde de ön sıralarda yer alıyor. Türkiye'de ise şimdiye kadar gerek eğitim seviyesinin düşüklüğü ve gerekse istihdam edilenlerin dağılımı sebebiyle kurumsal eğitimler istenilen düzeye ulaşamadı. Fakat son yıllarda bir atılım gerçekleştiğini de söylemeden geçemeyiz. Önümüzdeki dönemde şirketlerde kurumsal eğitimleri takip eden birimlerin oluşturulması, bu konuda yapılan bilimsel çalışmaların artırılması gözle görünür oranda artması bekleniyor. Yeniden şekillenen dünyada küresel aktör olabilmek için kendini yetiştirmiş ve çalıştığı kurumlara faydalı olabilecek çalışanların verimliliğinin artırılmasına, dolayısıyla en önemli etken olan insana yönelik kurumsal eğitim uygulamalarının nitelik ve nicelik yönünden artırılmasına şiddetle ihtiyacımız olduğu bir gerçek olarak karşımızda duruyor. Yakın gelecekte çevrim içi satış, pazarlama, insan kaynakları yönetimi eğitimleri, çevrim içi sertifika programları, sanal konferans ve çalıştaylar hızlı bir artış gösterecek. Yeni dünya becerileri, inovasyon, dijital dönüşüm, liderlik, sürdürülebilirlik, mindfulness, veri analizi, bilişsel zeka, dayanıklılık, karmaşık problem çözme ve çeviklik odaklı kurumsal eğitimlerin yıldızı yükselecek.

KURUMSAL EĞİTİMİN AVANTAJLARI

* Kurumların kazancını ve kârını artırıyor.

* Kurumun her düzeyinde işe ilişkin bilgi ve beceriler gelişiyor.

* Kurum ortamında moral artıyor, çalışanların kurumsal amaçları tanıması ve benimsemesi kolaylaşıyor.

* Ast-üst ilişkileri, kurum içinde açıklık ve güven gelişiyor.

* İş yönergeleri hazırlanması paralelinde kurumsal politika net bir şekilde belirleniyor.

Böylece kurumsal kararların ve sorun çözme sürecinin etkinliği artıyor.

* Liderlik becerileri, güdülenme, sadakat, kuruma karşı olumlu tutumlar gelişiyor.

* İşçi ve işveren ilişkilerinde gelişme gözlenirken; üretim araçlarının kötü kullanımı ve kuruma karşı savurganlıkta azalma meydana geliyor.

* Kurumda iletişim ve gelişmeye uygun bir hava oluşurken; çalışanların değişime uyum sağlaması kolaylaşıyor.

* Stres ve gerilimin azaltıldığı için çatışmalar da kolayca çözümleniyor.

* Şirketlere hem esneklik kazandırılıyor hem de üretim niteliğinde ve verimlilikte artış gözlemleniyor.

* Kurumsal saygınlık artıyor.

ALMANYA, JAPONYA, ABD GİBİ YÜKSEK EKONOMİK YAPIDAKİ ÜLKELER; BUGÜNKÜ KONUMLARINI BİR ANLAMDA, BU ALANA YAPTIKLARI YATIRIMLARA BORÇLULAR

NASIL BİR YOL HARİTASINA YATIRIM YAPILMALI?

01 POTANSİYELLER KEŞFEDİLMELİ:

Kurumlar; farklı alanlarda becerileriyle öne çıkan çalışanların, gerçek projelerle deneyim kazanmalarına yön veren bir kurumsal eğitim kültürü inşa etmeli. Bu çerçevede stratejik iş gücü planlamasına odaklanılmalı.

02 YETENEK İHTİYAÇLARI DOĞRU TANIMLANMALI:

Yeni dönem öncelikleri ve ihtiyaçlar doğrultusunda kurumların arzu edilen dönüşümü gerçekleştirebilmeleri, kurum içi eğitim sürecinde yetenek merkezi yaklaşımını devreye almayı gerektiriyor. Doğru zamanda, doğru adımlar atılmalı. Kişiye özel, yetenek açığını bertaraf etmeyi hedefleyen eğitim programları kurgulanmalı.

03 KUŞAKLAR ARASI EĞİTİM STRATEJİLERİ GELİŞTİRİLMELİ:

Z Kuşağı'nın öğrenme kurgusunun nasıl yapılandırıldığını sorguladığı; X ve Y kuşaklarının ise daha geleneksel yöntemlerle kıyaslama yaptıkları unutulmamalı. Çalışanlara, başarılı olacaklarını düşündükleri alanda inovatif eğitimler verilmeli.

04 YENİ ÖĞRENME MODÜLLERİNE ADAPTE OLUNMALI:

Yüz yüze öğrenmeden hibrit öğrenmeye geçtiğimiz bu dönem, çok yakında mikro öğrenme modülleri ile her yerde öğrenme sürecini hızlandıracak. İnteraktif içerikler, eğitim dizisi formatları, artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik gibi teknolojiler ve tasarlanmış öğrenme süreçlerini içeren gelişim yolculukları, yeni dönemde söz sahibi olacak.

05 ÇÖZÜM ODAKLI YAKLAŞIMLARA ODAKLANILMALI:

Kurum içi eğitimler aracılığıyla performansı etkinleştirmek için performans etkinleştirme teknolojilerinden yararlanılmalı. Performans verileri, kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimi ile ilişkilendirilmeli.

EN ÇOK OKUNANLAR