Platin
PİYASALAR

SPK, koronavirüs düzenlemelerini açıkladı

Platin

Sermaye Piyasası Kurulu, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan  kararları açıkladı. SPK'dan yapılan açıklamada, kredili işlemlerde özkaynak koruma oranının asgari %35 olması ve teminat oranının bu oranın altına düşmesi halinde %50’ye tamamlanmasını düzenleyen hükmün, Kurul karar tarihinden itibaren ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar %35’e  tamamlatılacak şekilde uygulanmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Küresel COVID-19 salgınının tüm dünya piyasalarında olduğu gibi  ülkemiz finansal piyasalarında da oluşturduğu olumsuzlukların en aza  indirilmesine yönelik ortaya çıkan gereklilikler Kurulumuzca yakından  takip edilmektedir. İçinde bulunulan şartlarda piyasalarımızın  işleyişi bugüne kadar operasyonel açıdan sorunsuz olarak  yürütülmüştür. Öte yandan, virüsün fiziki çalışma koşullarını  zorlaştıran insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri sebebiyle,  piyasalar ve kurumlardaki operasyonel süreçlerin günün şartlarına  uygun olarak işletilmesi ve piyasalarda oluşan olumsuz etkilerin  sınırlandırılması konularında Kurulumuza çeşitli talepler iletilmekte  olup, piyasa katılımcılarıyla sürekli istişareler yürütülmektedir. Bu  çerçevede, Kurulumuzun 19.03.2020 tarihli toplantısında

1. Personelin yarı zamanlı/ dönüşümlü/ uzaktan erişimli veya  kurumun belirleyeceği benzeri diğer usuller çerçevesinde  çalıştırılmasının kendi sorumlulukları dahilinde mümkün olduğu  hususunun aracı kurumlara ve portföy yönetim şirketlerine  bildirilmesine,

2. Tevsik edilebilecek şekilde alınacak bir müşteri onayı  çerçevesinde, emir alınması, kabulü ve iletimiyle ilgili olası müşteri  uyuşmazlıklarında makul kabul edilebilecek tevsik edici kayıt  mekanizmalarının kurulması ve gerçekleştirilecek işlemler hakkında  müşterilere gerekli bilgilendirmelerin yapılması şartlarıyla, uzaktan  erişimli çalışması öngörülen personelin cep telefonlarında yer alan  mobil uygulamalar (whatsapp vb.) üzerinden tesis edilecek iletişimler  yoluyla ve/veya personele tahsis edilmiş kişisel e-posta adresi  üzerinden emir kabul edilmesinin Kurul karar tarihinden itibaren  ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar mümkün olduğu hakkında yatırım  kuruluşlarının ve portföy yönetim şirketlerinin bilgilendirilmesine ve  emir iletim süreçlerinde yapılacak değişikliklerin ilgili kuruluşların  internet sitelerinin giriş sayfasında müşterilere duyurulması  gerektiğinin bildirilmesine,

 3. Kredili işlemlerde özkaynak koruma oranının asgari %35 olması  ve teminat oranının bu oranın altına düşmesi halinde %50’ye  tamamlanmasını düzenleyen hükmün, Kurul karar tarihinden itibaren  ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar %35’e tamamlatılacak şekilde  uygulanmasına ve Seri:V, No:65 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının
Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında
Tebliğ’in 35’nci maddesinin uygulanmamasına,

 4. Kurulumuzun 21.07.2016 tarih ve 25.07.2016 tarihli basın  duyuruları ile halka açık ortaklıkların borsada işlem gören paylarının  geri alımını herhangi bir limit söz konusu olmaksızın  gerçekleştirebilmelerine imkân sağlandığı, Kurulumuzun 25.07.2016  tarihli basın duyurusunda da belirtildiği üzere Kurulumuz duyurusu  çerçevesinde gerçekleştirilecek pay geri alımları öncesinde, asgari  olarak söz konusu geri alımın amacını, geri alıma konu edilebilecek  azami pay sayısını ve bu iş için ayrılabilecek azami fon tutarını  içeren bir yönetim kurulu kararı alınarak kamuya açıklanması  gerektiği, mevcut durumda yürürlükte olan bir geri alım programı olan  halka açık ortaklıklar söz konusu geri alım programını II-22.1 sayılı
Geri Alınan Paylar Tebliği hükümleri çerçevesinde yürütebilecekleri  gibi bu ortaklıklarca Kurulumuzun 21.07.2016 tarihli duyurusunda yer  alan imkânlardan faydalanılmak istenmesi durumunda konuya ilişkin  yönetim kurulu kararı alınması gerektiği kamuoyu ile paylaşılmış olup
Kurulumuzun 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli basın duyurularının halen  yürürlükte olduğunun kamuoyuna hatırlatılmasına,

5.a) Portföy yönetim şirketleri ve aracı kurumların
01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemi ile 01.01.2020-31.03.2020 üç aylık  ara hesap dönemine ait finansal raporlarının bildiriminin, sermaye  piyasası mevzuatında belirlenmiş olan nihai bildirim sürelerini takip  eden ayın sonuna kadar yapılabilmesine,
b) Yatırım fonlarının (gayrimenkul, girişim sermayesi ve borsa  yatırım fonları dahil) 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait  finansal raporlarının bildiriminin ve emeklilik yatırım fonlarının
01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait yıllık raporlarının ilanının
30.04.2020 tarihine kadar yapılabilmesine,
c) Sermaye piyasası araçları bir borsada ve/veya teşkilatlanmış  diğer pazar yerlerinde işlem gören işletmelerin 01.01.2020- 31.03.2020  üç aylık ara hesap dönemine ait finansal raporlarının bildiriminin  ilgili mevzuatta belirlenen sürelere 30 gün eklenmek suretiyle  yapılabilmesine,
d) Sermaye piyasası araçları bir borsada ve/veya teşkilatlanmış  diğer pazar yerlerinde işlem görmeyen sermaye piyasası mevzuatına tabi  işletmelerin 01.01.2019-31.12.2019 dönemine ilişkin ve henüz ilgili  mevzuat kapsamında bildirimi yapılmayan finansal raporlarının  bildiriminin, sermaye piyasası mevzuatında belirlenmiş olan nihai  bildirim süresini takip eden ayın sonuna kadar yapılabilmesine,
e) Özel hesap dönemine sahip ve sermaye piyasası araçları bir  borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer pazar yerlerinde işlem gören  işletmelerin nihai bildirim süresi Mart veya Nisan ayı olan ve henüz  kamuya duyurulmamış finansal raporlarının bildiriminin ilgili  mevzuatla belirlenen sürelerine 30 gün eklenmek suretiyle  yapılabilmesine,
 f) Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliği’nin “Zamanaşımı İlanı”  başlıklı 25’inci maddesinin 1 ve 2’nci fıkralarındaki sürelerin birer  ay uzatılmasına,

6. Sermaye piyasası kurumlarının Kurulumuza yapacakları bildirim  ve başvuruların Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) üzerinden  yapılabileceğinin hatırlatılmasına karar verilmiştir"